IHRM Founding Members

 • Mr. Abdul Salam Haykal
 • Mr. Bashar Kassab Hasan
 • Mrs. Hala Saleh
 • Mrs. Julie Bechara
 • Mr. Khaled Sawalha
 • Mr. Mohamed Modar Bakir
 • Dr. Munir Abas
 • Ms. Rima Sarraf
 • Mr. Rudyn Issa
 • Mr. Safwat  Kabbany
 • Mrs. Samar Enayah
 • Mrs. Yamama Al Oraibi